دانلود رایگان


دانلود مقاله حقوق سرقت مسلحانه در دادسرای جنایی - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود مقاله حقوق سرقت مسلحانه در دادسرای جنایی

دانلود رایگان
دانلود مقاله حقوق سرقت مسلحانه در دادسرای جناییدانلود مقاله حقوق سرقت مسلحانه در دادسرای جنایی مقدمه: سرقت در کشور ما انواع مختلفی دارد که معمولا به سرقتهای حدی و تعزیری تقسیم می شود . سوالی که برای بیشتر مردم پیش می آید این است که چرا دست سارقین قطع نمیشود ؟ مگر احکام اسلام در قوانین کیفری ما نیامده است؟ برابر قوانین شرعی و مقررات کیفی برای اجرای حد سرقت باید شرایطی باشد که هر یک از این شرایط نباشد امکان اجرای حد نیست که عبارتند از : 1-سارق باید بالغ باشد . 2-سارق به سرقت وادار نشده باشد و بداند که مال دیگری را می رباید. 3-سارق بداند که این عمل حرام است و صاحب مال ،مال را در حرز قرار داده باشد. 4-سارق در حال اضطرار سرقت نکرده باشد . 5-سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد. 6-سارق مال را به قصد دزدی برداشته باشد . 7-مال مسروقه در حرز متناسب قرار گرفته باشد . 8-مال مسروقه از اموال دولتی و وقف نیاشد. با این شرایط بسیار نادر و بعید است که بتوان این شرایط را در کنار هم دید و حد سرقت را بر سارق اجرا کنیم .البته باز هم شرایطی برای اجرای حد دارد مانند پیش از شکایت صاحب مال سارق را نبخشیده باشد یا سارق قبل از اثبات جرم از این گناه توبه نکرده باشد . غیر از مواردی که گفته شد سرقت های وجود دارد که به آنها اصطلاح "سرقت های تعزیری" می گویند. که عبارتند از : 1-سرقت مقرون به آزار باشد یا به طور مسلحانه : هرگاه سرقت همراه با آزار باشد یا مسلح باشد ، به حبس از 3ماه تا 10 سال و شلاق تا 74 ضربه محکوم می شود . 2-سرقت مسلحانه گروهی در شب : هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یکی از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد هر یک از مرتکبین به 5 تا 15 سال حبس و شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد . 3- سرقت مقرون به پنج شرط مشدد : هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی تمامی شرایط زیر را داشته باشد مرتکب به 5 تا 20 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد الف – سرقت در شب واقع شود . ب- سرقت توسط دو یا چند نفر انجام شود . ج- یک یا چند نفر از سارقین حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند . د- سارقین از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساخته باشند و یا خود را همانند کارمندان دولتی معرفی کرده باشند . ه- در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند . 4- سرقت مسلحانه از منزل : هر گاه یک یا چند نفر منزلی را سرقت کنند و حد اقل یک نفر از آنها مسلح باشد ویا هیچ یک مسلح نباشد اما در موقع سرقت در مقام هتک ناموس برایند به مجازات اعدام یا حبس عبد محکوم می شوند . در صورتی که ساکنان منزل در مقام دفاع از مال یا ناموس برایند و در این میان مرتکب قتل یا جرح یا ضرب سارقین شوند ،از مجازات معاف هستند . ماموران در هنگام دستگیری سارقین اگر باعث قتل یا جرح یا ضرب سارقین شوند ، از مجازات معاف هستند . 5- سرقت مسلحانه از بانکها ،صرافیها یا جواهرفروشی ها : هر گاه دو یا چند نفر با برنامه ریزی و مواضع قبلی وجه نقد یا اوراق بهادار یا جواهرات را از بانکها و صرافیها سرقت کنند و لااقل یک نفر از سارقین مسلح به سلاح سرد یا گرم ظاهر یا مخفی ، پر یا خالی باشد ، چه از آن استفاده بکند چه نکند ، در صورت وقوع سرقت به حبس ابد و در صورت وقوع قتل به اعدام محکوم خواهد شد . هرگاه علی رغم میل سارقین هیچ یک از اهداف عینی قتل و سرقت امکان پذیر نشود به حبس از 5 تا 10 سال محکوم میشوند . 6- راهزنی : سارق مسلح و قطاع الطریق هر گاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده را بر هم زند و رعب و وحشت ایجاد کند محارب است . در این صورت به مجازات اعدام یا قطع دست راست یا پای چب یا تبعید محکوم میشود . و اگر کسی راهزنی بکند و محارب محسوب نشود به 3 تا 15 سال حبس و شلاق تا74 ضربه محکوم میشود 7- سرقت از موزه ها یا مکان های تاریخی و مذهبی : هرکس اشیاء، لوازم ، مصالح و قطعات آثار فرهنگی را از موزه ها و نمایشگاهها ومکانهای تحت نظر دولت سرقت کند یا با علم وآکاهی از مسروقه بودن اشیاء خرید یا نگهداری کند به 1 تا5 سال حبس محکوم می شود . 8- سرقت وسایل و متعلغات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی : این نوع سرقت ها مجازات حبس دارد . وسایلی از قبیل تاسیسات آب ، برق، گاز و غیره ... که زمان حبس آن از 1 تا 5 سال حبس می باشد . 9- کیف زنی یا جیب بری : سرقت از طریق کیف زنی یا جیب بری و امثال آن دارای مجازات حبس از 1 تا 5 سال و شلاق تا 74 ضربه می باشد . 10- سرقت از اماکن حادثه زده : هر گاه سرقت در مناطق سیل زده یا جنگی یا آتش سوزی یا زلزله زده ویا در محل تصادف راهنمائی و رانندگی رخ دهد ،سارق به حبس از 1 تا 5 سال و شلاق تا74 ضربه محکوم می شود. 11-سرقت مقرون به یکی از شرایط مذکور در قانون: در صورتی که سرقت جامع شرایط حد نباشد و همراه با یکی از شرایط زیر باشد ،سارق به حبس از شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد الف- سرقت در محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محل های عمومی از قیبل مسجد و حمام و غیر اینها واقع شده باشد. ب-سرقت در جایی واقع شده باشد که در آن درخت ، بوته ،پرچین یا نرده قرار گرفته و سارق آن را شکسته باشد. ج-سرقت در شب واقع شده باشد. د- سارقین دو نفر یا بیشتر باشند. م- سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیه باشد یا مال شخص دیگری را از منزل شخص دیگری که به اتفاق مخدوم به آنجا رفته برباید یا شاگرد یا کارگر باشد و از محلی که معمولاَ محل کار وی بوده از قبیل خانه ،دکان ،کارگاه ،کارخانه و انبار سرقت کرده باشد. ن- هر گاه اداره کنندگان هتل ، مسافرخانه ،کاروان سرا و کاروان و به طور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنهاست ،تمام یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند. 12-سرقت یا استفاده غیر مجاز از آب ،برق،گاز،تلفن: هر کس بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب آب ،برق ،گاز و تلفن از این منابع استفاده غیر مجاز کند ، علاوه بر جبران خسارت وارده ،به حبس تا سه سال محکوم خواهد شد. 13- مداخله در اموال مسروقه: بیشتر سارقین به امید اینکه بتوانند مال مسروقه را به پول تبدیل کنند مرتکب سرقت می شوند از این رو شاید یکی از راه های موثر در پیشگیری از وقوع سرقت ،جلوگیری از خرید و فروش اموال مسروقه باشد . برابر قانون ،هرکس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده آن را تحصیل ،مخفی یا قبول کند یا مورد معامله قرار دهد ،به حبس از شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه و پیشه خود قرار داده باشد ،به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد. وظیفه سارق در مقابل مال باخته: برابر قانون در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال ،دادگاه علاوه بر تعیین مجازات ،سارق یا رباینده را به رد (بازگردان) عین مال مسروقه محکوم می کند و اگر عین آن وجود نداشته باشد ،سارق به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد. اگر سارق عین مال را برنگرداند یا قیمت آن را نپردازد ،چنانچه مالی از او در دسترس باشد ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده برداشت می شود؛ در غیر این صورت ،به تقاضای مال باخته تا زمان پرداخت در حبس باقی خواهد ماند .حتی اگر مدت محکومیت مجازات اصلی او تمام شده باشد پرونده آدم ربایی و سرقت مسلحانه در دادسرای جنایی به دنبال بازداشت یك متهم به سرقت مسلحانه، پرونده ای در دادسرای جنایی تهران به جریان افتاد و تلاش ها جهت بازداشت متهم دیگر آغاز شد. اهالی خیابان شریعتی تهران با شنیدن صدای شلیك یك گلوله فورا با مركز فوریت های پلیسی ۱۱۰ تماس گرفته و ماموران را در جریان این موضوع قرار دادند. با اعزام ماموران به محل گزارش شده، مشخص شد دو جوان پس از مراجعه به یك سوپر ماركت به قصد سرقت، زمانی كه با مقاومت صاحب مغازه روبه رو شده اند، به روی وی اسلحه كشیده و اقدام به شلیك گلوله كرده اند كه با برخورد گلوله به صاحب مغازه، وی مصدوم شده است. با اجرای طرح مهار در منطقه، ماموران موفق شدند پس از چند ساعت یكی از متهمان را بازداشت كنند اما متهم دیگر متواری شد. به گزارش ایسنا، متهم بازداشت شده صبح دیروز پس از اعزام به دادسرای ناحیه ۲۷ تهران در مقابل رضا جعفری، معاون دادستان در امور جنایی به ارتكاب جرم، اعتراف كرد و به این ترتیب دستور بررسی های لازم جهت كشف اقدامات احتمالی دیگر و بازداشت متهم متواری صادر شد همچنین سه نفر كه متهمند فردی را با ادعای به قتل رساندن دوست شان ربوده و قصد داشتند او را به قتل برسانند، بازداشت و پرونده شان در دادسرای جنایی تهران به جریان افتاد. ۳ روز قبل ماموران گشت انتظامی هنگام گشت زنی در بزرگراه تهران قزوین به سرنشینان یك دستگاه خودروی پژوی نقره ای رنگ مظنون شده و پس از متوقف كردن خودرو، بررسی های خود را آغاز كردند. ماموران هنگام بازرسی داخل خودرو ناگهان متوجه سر و صدایی از صندوق عقب خودرو شدند كه پس از باز كردن در صندوق عقب مشاهده كردند فردی حدودا ۲۶ ساله به صورت دست و پا بسته داخل صندوق است. در تحقیق از این فرد، وی اظهار كرد كه سه سرنشین خودرو وی را ربوده و قصد داشتند او را به قتل برسانند. متهمان پس از بازداشت و اعزام به دادسرای امور جنایی تهران، در مقابل قاضی محمدحسین شاملو به جرم ارتكابی اعتراف كرده و اظهار كردند كه فرد ربوده شده، دوست شان را در شهرستان خوی به قتل رسانده و به همین دلیل آنها با ربودن این جوان قصد داشتند انتقام دوست شان را گرفته و وی را به قتل برسانند. با دستور اعزام فرد ربوده شده به دادسرای خوی جهت رسیدگی به اتهام قتل، دستور ادامه تحقیق از سه متهم به آدم ربایی صادر شد و پرونده در اختیار مرجع انتظامی قرار گرفت. تعداد صفحات:45 متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت وردwordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.

دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
پایان نامه حقوق


پایان نامه کارشناسی حقوق


پایان نامه ارشد حقوق


سرقت مسلحانه در دادسرای جنایی


دادسرای جنایی


سرقت مسلحانه


مال مسروقه اموال دولتی و وقف


سرقت مقرون به آزار


سرقت مسلحانه از منزل


وظیفه سارق در مقابل مال باخته


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق درباره بیان ضرورت و معیارهاي ارزیابی در

دانلود پاورپوینت مهارت خودآگاهی

آموزش فرترن

دانلود پایان نامه روانشناسی درباره بررسی رابطه

پاورپوینت عوامل مؤثر در رکود تمدّن اسلامی

آموزش چهل روش برتر کسب درآمد از اینترنت

مقاله درمورد پیامبر اکرم از کودکی تاوفات

دانلود اقدام پژوهی کاهش استرس دانش آموز نابینای

وکتور لنز دوربین با فرمت های Ai EPS PSD PNG

مقاله بررسي عنصر مادي جرم قتل عمدي در حقوق كيفري