دانلود رایگان


مطالعه حرکت بیماری در جمعیت گیاهی - دانلود رایگاندانلود رایگان تعداد اسلاید : 43 مطالعه حرکت بیماری در جمعیت گیاهی سیکل یا چرخه زندگی: از شروع یک واحد آلوده

دانلود رایگان
مطالعه حرکت بیماری در جمعیت گیاهیفرمت فایل: پاورپوینت - ppt
کتاب سبز - قابل ویرایش )
مطالعه حرکت بیماری در جمعیت گیاهی سیکل یا چرخه زندگی: از شروع یک واحد آلوده کننده تا تشکیل مجدد آن نرخ رشد بیماری (R): تعداد چرخه ها در یک دوره از زندگی عامل بیماری (به صورت %) dx= مقدار آلودگی (تعداد بوته های آلوده در زمان t) Q=مقدار انوکلوم اولیه t=زمان سرعت رشد: مقدار رشد در واحد زمان (V=Xt) V=سرعت و X=مقدر رشد و T=زمان چگونگی پیشرفت بیماری در طی زمان دوره تاخیری (Latent period=p): مدت زمان لازم برای قدرت آلوده کنندگی بافت آلوده شده دوره کمون (Incubation period): فاصله زمانی بین آلوده شدن تا ایجاد علائم Pathogen (Causal agent) Host (Susceptible) Favorable environment شرایط اپیدمی یک بیماری شرایط اپیدمی یک بیماری environment ↔ ↔ Pathogen ↔ Host ↔ Time ↔ Antagonist Dt= Dt= بیماری در زمان t pi= توانائی پاتوژن در ایجاد بیماری hi= حساسیت میزبان، گسترش ei= عوامل محیطی زمان (از زمان i=0 تا i=t) اثر عوامل محیطی در رشد اپیدمی اقلیم (Climate): مجموعه تغییرات آب و هوا در یک دوره طولانی ریز اقلیم (Micro Climate): ریز اقلیم یا میکروکلیما، آب و هوای اطراف گیاه تغییرات اقلیمی تعیین کننده شدت بیماری یا ایجاد شرایط تازه ای برای بروز بیماری جدید آب و هوا مجموعه ای از: دما رطوبت باد شدت نور تشعشع تبخیر تعرق و ... در یک منطقه از جو پدیده های رطوبتی بخار آب مه رطوبت نسبی مایع باران شبنم جامد مطلق (مقدار بخار آب موجود در هوا با فشار مشخص) نسبی (نسبت فشار بخار واقعی هوا به فشار بخار اشباع به صورت درصد) تاثیر رطوبت ارزیابی خسارت ناشی از بیماری (Crop losses assessment) خسارت - پایین ترین سطح عملکرد - در شرایط طبیعی - بدون اعمال هیچ گونه روش مدیریتی برای کاهش خسارت روش های ارزیابی خسارت مدل سازی بیماری گیاهی: کاربرد فرمول های ریاضی در تعامل بین محیط زیست، گیاه میزبان و متغیرهای پاتوژن پاتوژن های تک دوره ای (بیماری با مرابحه ساده): یک نسل در یک دوره بیماری مثل Rhizoctonia solani، Verticcillium dahliae، Gymnosporangium juniper virginianae، Penicillium expansum تابع رابطه y = f (x) x متغییر y تابع (Function=f ) از x (متغییر) خصوصیات یک تابع شامل مشخصات دامنه (f ) است در صورت x=0، y0 = f (x0) است نمودار به هم پیوستن نقاط روی محورهای X و Y نمودار پاتوژن های چند دوره ای (تصاعدی) نمودار توسعه بیماری زنگ زرد گندم طی هفته های مختلف ارزیابی از زمان مشاهده اولین آلودگی بر اساس جدول زیر مدل های ارزیابی تک نقطه ای (Single point model) چند نقطه ای (Multiple point model) مبتنی بر سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری (Area under disease progress curve=AUDPC) مدلهای تک نقطه ای -مدلهای ساده خطی برای بیماریهائی مثل سیاهک غلات، و ... - تعیین ارتباط بین میزان خسارت با شدت بیماری در زمان خاصی از مرحله رشدی میزبان حساسیت گیاه به بیماری در مرحله خاصی از دوره رشد ((Critical point، مثال: بیماری بلاست گردن فرمول کاتسوبی و کاشی میتسا (Katsube& Kushimitsa, 1970) در مورد بیماری بلاست گردن برنج L=0.57X L=میزان خسارت (متغیر وابسته) X=شدت بیماری یا درصد گردن های مبتلا 30 روز بعد از خوشه دهی (متغیر مستقل) محل اجرا: مازندران و گرگان سال اجرا: 1390 شماره مصوب پروژه: 89126-16-60-04 مجري/مجريان: عبدالرضا فروتن و محمدعلي آقاجاني اهمیت: - گندم به عنوان محصول استراتژیکی كشور بیماری بادزدگي فوزاريومي سنبله عامل بیماری: Fusarium graminearum - تعيين درجه آلودگي - تعيين درصد سنبله های آلوده (درصد وقوع) تعیین متوسط شدت آلودگی جمعبندی داده ها تجزيه و تحليل آماري با استفاده از نرم افزار StatGraphics درصد وقوع: DI=∑x/N×100 x=تعداد بوته های بیمار N=تعداد کل بوته های ارزیابی شده) متوسط شدت بیماری: X=∑(xini)/N×10 xi=درجه شدت بیماری ni=تعداد بوته های بیمار در درجه i ام بیماری N=تعداد کل بوته های بیمار (Cardoso et al., 2004) مدلهای مبتنی بر سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری (Area under disease progress curve=AUDPC) منظور از 2 همان N است. زیرا سطح زیر منحنی پیشرفت در فاصله بین 2 زمان و 2 مورد ارزیابی قرار میگیرد. n=تعداد دفعات یادداشت برداری و X=مقدار بیماری ثبت شده در زمان t (Campbell and Madden, 1990; Cooke, 2006) =((D2+F2)/(E2-C2))+((F2+H2)/(G2-E2))+((H2+J2)/(I2-G2))+((J2+L2)/(K2-I2))+((L2+N2)/(M2-K2))+((N2+P2)/(O2-M2))+((P2+R2)/(Q2-O2)) مدل های همه گیری عوامل بیماریزا مدل پاتوژن های تک دوره ای: مقدار بیماری طی یک فصل تابع فاکتورهای زیادی است Xt=QRT Xt=اندازه بیماری در زمان t Q=مقدار اینوکلوم اولیه (عدم افزایش جمعیت اولیه پاتوژن در طی زمان ) R= نرخ افزایش بیماری (تابع فاکتورهای محیطی، عملیات زراعی، مقاومت یا حساسیت میزبان و ... نرخ افزایش بیماری طی فصل dx=افزایش بیماری در زمان معین (dt) تابع Q و R و نسبتی از جمعیت بیمار (بین 0 تا 1) اشکال فرمول: در نظر نگرفتن مقدار بافت سالم با استفاده از فرمول: مقدار بافت سالم=(1-x) و با استفاده از انتگرال فرمول: Ln=لگاریتم نپرین بر پایه e و مساوی و K=مقدار ثابت یعنی فرمول نشان دهنده تاثیر مدیریت مثلا برای محدود کردن مقدار یک بیماری خاکزی در حد معین 10% فرض اینکه پس از کاهش جمعیت اولیه بیماری مقدار R، t و K تغییر نکند 0/9= X1، 0/1= X2 و Q1 برابر 24 میکرواسکلروت در هر گرم خاک باشد، در این صورت: 1/098=Q2 پس برای مقدار نگهداری یک بیماری خاکزی در حد معین 10% باید تعداد اسکلروت ها از 24 به 1/098 کاهش یابد. مدل پاتوژن های چند دوره ای: مقدار بیماری طی یک فصل تابع اندازه و گسترش جمعیت اولیه پاتوژن، قابلیت بیماریزائی پاتوژن، حساسیت یا مقاومت میزبان، شرایط محیطی شامل عملیات زراعی، زمان واکنش بین میزبان و پاتوژن و نرخ تکثیر پاتوژن است (بیماری مرکب) = نرخ آنی افزایش بیماری در یک زمان خاص X= نسبت بافت بیمار R= نرخی که آن آلودگی های جدید ایجاد می شود (نرخ ظاهری آلودگی) 1-X= نسبت بافت آلوده نشده (قابل دسترس برای آلودگی) اگر بافت بیمار کمتر از 0/01 باشد، مقدار 1-X حدود 1 خواهد بود معادله جدید: پس از انتگرال: Lnx=rt+K اگر t=0 باشد، با گرفتن آنتی لگاریتم، X=Xert X =مقدار بیماری در زمان t X0= مقدار اولیه بیماری ((t=0 e= پایه لگاریتم طبیعی برابر 2/73 R= نرخ تصاعدی افزایش بیماری T= مدت زمان واکنش بین میزبان و پاتوژن ضرورت کنترل یا مدیریت بیماری های گیاهی تمرین: نمودار توسعه بیماری های سیاهک آشکار گندم و لکه سیاه سیب بر اساس جداول زیر رسم شود: تمرین: 1- در بررسی بیماری پوسیدگی سفید بادام زمینی ناشی از Sclerotium rolfsii در سال 1382 در یک مزرعه آزمایشی، میزان آلودگی به پس از دو ماه کشت، 80% برآورد گردیده است. در این رابطه مقدار اینوکلوم اولیه (میکرواسکلروت ها در هر گرم خاک) 30 عدد شمارش کردید. با رعایت تناوب زراعی (کشت گندم) در سال بعد، مقدار اینوکلوم به 7 عدد رسیده است. میزان آلودگی در سال دوم را محاسبه نمائید. 2-در ارزیابی زنگ سیاه، شدت بیماری در آغاز آلودگی (y.) 10-4 و نرخ آلودگی (r) برابر 0.4 باشد، طی چه مدتی (t) شدت آن به به 0.8 می رسد؟
قسمتی از متن بالا پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در جزوه باز آنی فایل را دانلود نمایید .
پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پاییندریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
دانلود رایگان پاورپوینت


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقاله درباره سوره يوسف

مقاله ی چرا باید ورزش کنیم

تحقیق منابع انرژی تجدید پذیر

دانلود رایگان کتاب ادیان و مکتب های فلسفی هند pdf

JOGHRAFI

دانلود فایل پاورپوینت در مورد کتاب ریاضی چهارم

شرح غزل های حافظ بر مبنای حافظ شناسی جلد چهارم

انواع پمپ های سانتریفیوژ (گریز ازمرکز) 17 ص

مقاله حسین (ع) و عاشورا در اندیشه بزرگان

آموزش کار با نرم افزار AutoPlay Media Studio