دانلود رایگان


بررسي فنوتيپي و ژنوتيپي هموليزين هاي - دانلود رایگاندانلود رایگان اعضاي جنس استافيلوكوكوسميكروارگانيسم­هاييهستندكهگونه­هايمختلفيراشاملمي­شوند. هريكازاين گونه­هامي­توانندعاملايجادكنند

دانلود رایگان
بررسي فنوتيپي و ژنوتيپي هموليزين هاي استافيلوکوکوس هاي جداشده از منابع انساني و گاوي...چکيده:
بررسي فنوتيپي و ژنوتيپي هموليزين­هاي استافيلوکوکوس­هاي جداشده از منابع انساني و گاوي
استافيلوکوکوس اورئوس چهار نوع هموليزين آلفا، بتا، گاما و دلتا توليد مي­کند. مطالعاتمختلفيدر مورد هموليزين­هاياستافيلوکوکوس اورئوس انجام شده است، اما در ارتباط با ساير جدايه­هاي دامي و انساني اطلاعات دقيقي در مورد نقش هموليزين در بيماري زايي در دست نيست. لذا هدف از اين مطالعه بررسي انواع هموليزين در گونه­هاي مختلف استافيلوکوکوس جدا شده از منابع انساني و حيواني بر اساس خصوصيات فنوتيپي و ژنوتيپي است. در اين مطالعه 9 سويه مرجع از سازمان پژوهش­هاي علمي و صنعتي ايران تهيه شد و40 جدايه استافيلوکوکوس که 20 مورد منشا گاوي و 20 مورد ديگر منشا انساني داشتند، جمع آوري شدند. پس از تاييد جنس باکتري­هاي مورد مطالعه بر اساس تست­هاي بيوشيميايي، نوع هموليزين بر اساس ناحيه ايجاد شده توسط هر يک از جدايه­هاي مختلف روي آگار حاوي خون گوسفند، خرگوش و اسب مشخص گرديد و ژن­هاي کد کننده هموليزين­هاي مختلف با استفاده از روش واکنش زنجیره­ای پلیمراز مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج نشان داد که 31جدايه داراي فعاليت هموليتيک بودند. با بررسي ژنوتيپي هموليزين­ها مشخص شد که ژن hla و hldدر همه جدايه­ها وجود دارد. ژن hlgدر هيچ جدايه­اي يافت نشد و 11 جدايه­ داراي ژن hlbبودند. با بررسي فنوتيپي هموليزين­ها مشخص شد که بيشتر جدايه­هاي گاوي هموليز دلتا و بيشتر جدايه­هاي انساني هموليز آلفا داشتند. نتايج بررسي­ها نشان داد که هموليزين­هاي جدايه­هاي مختلف استافيلوکوکوس تفاوت­هايي از نظر فنوتيپي و ژنوتيپي دارند همچنين تظاهر فنوتيپي هموليزين روي محيط کشت تنها با وجود ژن کد کننده آن امکان پذير است در صورتي که عکس آن صادق نيست و امکان عدم بيان ژن هموليزين وجود دارد
فهرست مطالب
فصل دوم: کلیات
استافیلوکوکوس اورئوس........................................................................................................12
استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس...............................................................................................13
استافیلوکوکوس ساپروفیتیکوس..........................................................................................14
استافیلوکوکوس همولیتیکوس.............................................................................................14
استافیلوکوکوس سیمولنس...................................................................................................15
استافیلوکوکوس لوجاننسیس................................................................................................15
استافیلوکوکوس کپیتیس......................................................................................................15
استافیلوکوکوس زایلوسوس...................................................................................................16
استافیلوکوکوس اینترمدیوس...............................................................................................16
استافیلوکوکوس هایکوس...................................................................................................16
استافیلوکوکوس سیوری.....................................................................................................17
استافیلوکوکوس کروموژنز..................................................................................................17
استافیلوکوکوس لنتوس......................................................................................................17
استافیلوکوکوس در بیماری­های انسان.................................................................................18
استافیلوکوکوس در بیماری­های حیوان................................................................................18
استافیلوکوکوس.............................................................................................19
فصل سوم: مواد و روش­ها
استافیلوکوکوس با استفاده از روش کشت......................................................27
فصل چهارم: نتایج
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
فهرست جداول
استافیلوکوکوس.........................................32
فهرست نمودار­ها
فهرست تصاویر
استافيلوکوکوس..............................................................................................30
استافيلوکوکوس در زير ميکروسکوپ........................40
استافيلوکوکوس.......................................................................................40
استافيلوکوکوس...................................................................................40
مقدمه و هدف
استافيلوکوکوس اورئوس[1]يكيازعواملمهمعفونتپستاندرگاوبودهوبه عنوانپاتوژنمهمانسانينيزشناختهمي­شود(ايسمون و ادلام، 1983 و آرستراپ، 1995). استافيلوکوکوس اورئوستركيباتمختلفيراتوليدمي­كندکهباقدرتبيماري­زاييآندرارتباطهستند،کهيكيازمهم­ترينآن­هاهموليزيناست. هموليزيناستافيلوكوكوس­هابه عنوانيكيازمهمترينعواملحدتباكتريشناختهشدهاستكهدرتهاجمباكتريوفرارباكتريازدسترسيسيستمدفاعيبدنشركتمي­كند(اندرسون، 1976 و ايندولو، 1989).
استافيلوکوکوس اورئوسچهارنوعهموليزينآلفا (α)، بتا (β)، گاما (γ)ودلتا (δ) راتوليدمي­كندكهبررسينقشاينهموليزين­هابه عنوانعواملحدتدرمطالعاتمختلفينشاندادهشدهاست(ويسمان، 1975 و آربوثنوت، 1981).
استافيلوكوكوسشناختهمي­شود. توكسينبتا (هموليزينبتا) حاوياسفنگوميليناز بودهكهعليهگلبول­هايقرمز گوسفندوگاوفعالاست،امابرخلافتوكسينآلفانقشتوكسينبتادرقدرتبيماري­زايياينميكروارگانيسمكمتربهاثباترسيدهاست(داسيلوا و همکاران، 2005).
استافيلوکوکوس اورئوسارتباطخاصيباايجادتورمپستاندارند،امادرارتباطباسايرجدايه­هايداميوانسانياطلاعاتدقيقيدرموردنقشهموليزيندربيماري­زاييدردستنيست، لذاهدفازاينمطالعهبررسيانواعهموليزيندرگونه­هايمختلفاستافيلوكوكوسجداشدهازمنابعانسانيوحيوانيبراساسخصوصياتفنوتيپيوژنوتيپياست.
کليات
استافيلوکوکوس يک باکتري کروي شکل گرم مثبت است که در زير ميکروسکوپ به­صورت خوشه­هاي نامنظم شکل مي­گيرد. اين ميکروارگانيسم در قسمت فوقاني دستگاه تنفس و سطوح پوششي بيني، نوک پستان، واژن حيوانات خونگرم وجود دارد. تاکنون 50 گونه و زيرگونه استافيلوکوکوس شناسايي شده است. استافيلوکوکوس­ها بر اساس توانايي­شان در لخته کردن پلاسما به دو دسته کوآگولاز مثبت و کوآگولاز منفي تقسيم مي شوند (پيورالا و تاپونن، 2009).
استافيلوکوکوسعامل ايجادکننده بسياري از عفونت­هاي فرصت طلب در انسان و حيوان شناخته شده است و در آزمايشگاه ميکروب شناسي باليني مهم ترين پاتوژن جدا شده از عفونت­ها محسوب مي­شود (يوگروس و همکاران، 2000).
1-2- ريخت شناسي و رنگ آميزي:
استافيلوکوکوسازلغتيونانياستافيلبه معنايخوشهانگورگرفتهشدهاست. علتايننامگذاريرشدکوکسي­هايگرممثبتدريکالگويشبيهبهخوشهانگورمي­باشد(موري و همکاران، 2009).
2-2- ساختار و ترکيب:
استافيلوکوکوس اورئوس ايجاد کند. گاهي اوقات استافيلوکوکوس اورئوس کپسول توليد مي­کند و گاهي نيز يک کپسول کاذب که به سستي در ارتباط با يک ساختار کربوهيدرات است توسط سويه­هايي که ايجاد ورم پستان در گاو مي­کنند، توليد مي­شود (هيرش و همکاران، 2004).
Staphylococcus aureus
[2]Clumping factor


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
بررسي فنوتيپي


هموليزين هاي استافيلوکوکوس


منابع انساني و گاوي


دانلود پایان نامه


word


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


آموزش و توضیح نرم‌افزاری و سخت‌افزاری شبکه

دانلود پاورپوینت زبان های برنامه نویسی، پایگاه

مقاله درباره لاله هاي آسماني شهيد كيست

گزارش کارآموزی تعمیرات موبایل (فرمت فایل Word و با

دانش و واقعیت فریمن

تحقیق درباره ping چيست

پاورپوینت کاروانسرای مادرشاه اصفهان

تحلیل یک آیین ارتباطی بررسی معنا شناسی پوشش زنان

تاثیر دوپینگ

قانون های جذب عشق