دانلود رایگان


بررسي فنوتيپي و ژنوتيپي هموليزين هاي - دانلود رایگاندانلود رایگان اعضاي جنس استافيلوكوكوسميكروارگانيسم­هاييهستندكهگونه­هايمختلفيراشاملمي­شوند. هريكازاين گونه­هامي­توانندعاملايجادكنند

دانلود رایگان
بررسي فنوتيپي و ژنوتيپي هموليزين هاي استافيلوکوکوس هاي جداشده از منابع انساني و گاوي...چکيده:
بررسي فنوتيپي و ژنوتيپي هموليزين­هاي استافيلوکوکوس­هاي جداشده از منابع انساني و گاوي
استافيلوکوکوس اورئوس چهار نوع هموليزين آلفا، بتا، گاما و دلتا توليد مي­کند. مطالعاتمختلفيدر مورد هموليزين­هاياستافيلوکوکوس اورئوس انجام شده است، اما در ارتباط با ساير جدايه­هاي دامي و انساني اطلاعات دقيقي در مورد نقش هموليزين در بيماري زايي در دست نيست. لذا هدف از اين مطالعه بررسي انواع هموليزين در گونه­هاي مختلف استافيلوکوکوس جدا شده از منابع انساني و حيواني بر اساس خصوصيات فنوتيپي و ژنوتيپي است. در اين مطالعه 9 سويه مرجع از سازمان پژوهش­هاي علمي و صنعتي ايران تهيه شد و40 جدايه استافيلوکوکوس که 20 مورد منشا گاوي و 20 مورد ديگر منشا انساني داشتند، جمع آوري شدند. پس از تاييد جنس باکتري­هاي مورد مطالعه بر اساس تست­هاي بيوشيميايي، نوع هموليزين بر اساس ناحيه ايجاد شده توسط هر يک از جدايه­هاي مختلف روي آگار حاوي خون گوسفند، خرگوش و اسب مشخص گرديد و ژن­هاي کد کننده هموليزين­هاي مختلف با استفاده از روش واکنش زنجیره­ای پلیمراز مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج نشان داد که 31جدايه داراي فعاليت هموليتيک بودند. با بررسي ژنوتيپي هموليزين­ها مشخص شد که ژن hla و hldدر همه جدايه­ها وجود دارد. ژن hlgدر هيچ جدايه­اي يافت نشد و 11 جدايه­ داراي ژن hlbبودند. با بررسي فنوتيپي هموليزين­ها مشخص شد که بيشتر جدايه­هاي گاوي هموليز دلتا و بيشتر جدايه­هاي انساني هموليز آلفا داشتند. نتايج بررسي­ها نشان داد که هموليزين­هاي جدايه­هاي مختلف استافيلوکوکوس تفاوت­هايي از نظر فنوتيپي و ژنوتيپي دارند همچنين تظاهر فنوتيپي هموليزين روي محيط کشت تنها با وجود ژن کد کننده آن امکان پذير است در صورتي که عکس آن صادق نيست و امکان عدم بيان ژن هموليزين وجود دارد
فهرست مطالب
فصل دوم: کلیات
استافیلوکوکوس اورئوس........................................................................................................12
استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس...............................................................................................13
استافیلوکوکوس ساپروفیتیکوس..........................................................................................14
استافیلوکوکوس همولیتیکوس.............................................................................................14
استافیلوکوکوس سیمولنس...................................................................................................15
استافیلوکوکوس لوجاننسیس................................................................................................15
استافیلوکوکوس کپیتیس......................................................................................................15
استافیلوکوکوس زایلوسوس...................................................................................................16
استافیلوکوکوس اینترمدیوس...............................................................................................16
استافیلوکوکوس هایکوس...................................................................................................16
استافیلوکوکوس سیوری.....................................................................................................17
استافیلوکوکوس کروموژنز..................................................................................................17
استافیلوکوکوس لنتوس......................................................................................................17
استافیلوکوکوس در بیماری­های انسان.................................................................................18
استافیلوکوکوس در بیماری­های حیوان................................................................................18
استافیلوکوکوس.............................................................................................19
فصل سوم: مواد و روش­ها
استافیلوکوکوس با استفاده از روش کشت......................................................27
فصل چهارم: نتایج
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
فهرست جداول
استافیلوکوکوس.........................................32
فهرست نمودار­ها
فهرست تصاویر
استافيلوکوکوس..............................................................................................30
استافيلوکوکوس در زير ميکروسکوپ........................40
استافيلوکوکوس.......................................................................................40
استافيلوکوکوس...................................................................................40
مقدمه و هدف
استافيلوکوکوس اورئوس[1]يكيازعواملمهمعفونتپستاندرگاوبودهوبه عنوانپاتوژنمهمانسانينيزشناختهمي­شود(ايسمون و ادلام، 1983 و آرستراپ، 1995). استافيلوکوکوس اورئوستركيباتمختلفيراتوليدمي­كندکهباقدرتبيماري­زاييآندرارتباطهستند،کهيكيازمهم­ترينآن­هاهموليزيناست. هموليزيناستافيلوكوكوس­هابه عنوانيكيازمهمترينعواملحدتباكتريشناختهشدهاستكهدرتهاجمباكتريوفرارباكتريازدسترسيسيستمدفاعيبدنشركتمي­كند(اندرسون، 1976 و ايندولو، 1989).
استافيلوکوکوس اورئوسچهارنوعهموليزينآلفا (α)، بتا (β)، گاما (γ)ودلتا (δ) راتوليدمي­كندكهبررسينقشاينهموليزين­هابه عنوانعواملحدتدرمطالعاتمختلفينشاندادهشدهاست(ويسمان، 1975 و آربوثنوت، 1981).
استافيلوكوكوسشناختهمي­شود. توكسينبتا (هموليزينبتا) حاوياسفنگوميليناز بودهكهعليهگلبول­هايقرمز گوسفندوگاوفعالاست،امابرخلافتوكسينآلفانقشتوكسينبتادرقدرتبيماري­زايياينميكروارگانيسمكمتربهاثباترسيدهاست(داسيلوا و همکاران، 2005).
استافيلوکوکوس اورئوسارتباطخاصيباايجادتورمپستاندارند،امادرارتباطباسايرجدايه­هايداميوانسانياطلاعاتدقيقيدرموردنقشهموليزيندربيماري­زاييدردستنيست، لذاهدفازاينمطالعهبررسيانواعهموليزيندرگونه­هايمختلفاستافيلوكوكوسجداشدهازمنابعانسانيوحيوانيبراساسخصوصياتفنوتيپيوژنوتيپياست.
کليات
استافيلوکوکوس يک باکتري کروي شکل گرم مثبت است که در زير ميکروسکوپ به­صورت خوشه­هاي نامنظم شکل مي­گيرد. اين ميکروارگانيسم در قسمت فوقاني دستگاه تنفس و سطوح پوششي بيني، نوک پستان، واژن حيوانات خونگرم وجود دارد. تاکنون 50 گونه و زيرگونه استافيلوکوکوس شناسايي شده است. استافيلوکوکوس­ها بر اساس توانايي­شان در لخته کردن پلاسما به دو دسته کوآگولاز مثبت و کوآگولاز منفي تقسيم مي شوند (پيورالا و تاپونن، 2009).
استافيلوکوکوسعامل ايجادکننده بسياري از عفونت­هاي فرصت طلب در انسان و حيوان شناخته شده است و در آزمايشگاه ميکروب شناسي باليني مهم ترين پاتوژن جدا شده از عفونت­ها محسوب مي­شود (يوگروس و همکاران، 2000).
1-2- ريخت شناسي و رنگ آميزي:
استافيلوکوکوسازلغتيونانياستافيلبه معنايخوشهانگورگرفتهشدهاست. علتايننامگذاريرشدکوکسي­هايگرممثبتدريکالگويشبيهبهخوشهانگورمي­باشد(موري و همکاران، 2009).
2-2- ساختار و ترکيب:
استافيلوکوکوس اورئوس ايجاد کند. گاهي اوقات استافيلوکوکوس اورئوس کپسول توليد مي­کند و گاهي نيز يک کپسول کاذب که به سستي در ارتباط با يک ساختار کربوهيدرات است توسط سويه­هايي که ايجاد ورم پستان در گاو مي­کنند، توليد مي­شود (هيرش و همکاران، 2004).
Staphylococcus aureus
[2]Clumping factor


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
بررسي فنوتيپي


هموليزين هاي استافيلوکوکوس


منابع انساني و گاوي


دانلود پایان نامه


word


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


اقدام پژوهی ریاضی پایه دوم ایجاد پیشرفت درسی

تحقیق درباره بررسي سيستم هاي رزور اينترنتي بليط

پایان نامه بررسی رفتار سازه های لوله ای مهاربندی

طرح درس سالانه دين و زندگي2

مقاله درباره راهكارهاي پيشنهادي براي گسترش

کاربران شبکه 11 ص

کتاب Get IELTS band 9 Academic Task 2 Writing Book 2

مقاله تاریخچه طراحی لباس

مقاله دیدگاهی متفاوت ازفراگیری سازمانی

نقش اخلاق و رويه هاي اخلاقي در بازاريابي